Świadczenie to należy się w wysokości 50 proc. zasiłku podstawowego przez połowę okresu, za jaki przysługiwałby bezrobotnemu jeszcze zasiłek. Inne zasady obowiązują, gdy poszukujący pracy znajduje zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (PUP).

Urząd wypłaca

O przyznanie i wypłatę świadczenia musi jednak wystąpić sam uprawniony (formularze do pobrania w urzędach pracy lub ze stron internetowych). Trzeba o tym pamiętać, gdyż nie następuje to z urzędu. W przypadku gdy bezrobotny z prawem do zasiłku sam znalazł pracę, dodatek aktywizacyjny starosta przyznaje po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Wypłata następuje od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku, przypadającego w czasie zatrudnienia. Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez PUP, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Przysługujące za niepełny miesiąc – ustala się, dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje.

Pomoc warunkowa

Warto przy tym podkreślić, iż pobieranie dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. W sytuacji gdy osoba ponownie zostanie zwolniona, przez pozostały czas ma prawo do reszty świadczenia.

Dodatek nie zostanie przyznany w przypadku, gdy bezrobotny:

● został skierowany przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane ze środków Funduszu Pracy,

● z własnej inicjatywy podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie,

● z własnej inicjatywy rozpoczął pracę u pracodawcy zagranicznego.

Od wypłacanego dodatku pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym przypadku do odliczania co miesiąc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (od świadczenia wypłacanego z Funduszu Pracy) zobowiązany jest urząd pracy. Warto więc poinformować płatnika składek o pobieraniu tego świadczenia, aby uniknąć w przyszłości dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym.

Roszczenia z tytułu dodatku przedawniają się z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do jego nabycia przez uprawnionego, zaś do należnych, a niepobranych świadczeń – z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji

Zasady współpracy z urzędami pracy

● pracodawca przekazuje na piśmie albo e-mailem ofertę na urzędowym formularzu do jednego z powiatowych urzędów pracy właściwego ze względu na jego siedzibę albo miejsce wykonywania pracy lub do innego wybranego przez siebie urzędu,

● prawidłowo wypełniona oferta jest przekazywana do pośrednika pracy – to on kieruje wyselekcjonowanego bezrobotnego na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy

Podstawa prawna

Art. 48, 72 ust. 1 oraz 76 ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra gospodarki z 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).