Zasiłek dla bezrobotnego jest wypłacany z Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy. Zasady ich wypłaty są określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z podatkowego punktu widzenia, osoba otrzymująca zasiłek uzyskuje przychód podatkowy. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), z PIT zwolnione są otrzymane przez bezrobotnego kwoty wypłacane na podstawie w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy, przejazdu na badania lekarskie, przejazdu do miejsca wykonywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego, przejazdu do miejsca wykonywania prac użytecznych, zakwaterowania w miejscu pracy, stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego oraz przejazdu na egzamin.

– Z opodatkowania zwolnione są także kwoty otrzymane jako jednorazowa pomoc bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej oraz kwoty wynikające ze sfinansowania różnych form kształcenia bezrobotnego – dodaje Joanna Patyk, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Tax & Business.

68 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Według naszej rozmówczyni, zasiłek wypłacany bezrobotnemu nie został wymieniony w art. 21 ustawy o PIT jako zwolniony z podatku dochodowego. W konsekwencji osoba bezrobotna – uzyskująca zasiłek w 2011 roku, jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego PIT-37 (ewentualnie PIT-36) i rozliczenia otrzymanych kwot. W przypadku uzyskania innych przychodów opodatkowanych według skali uwzględnia się je też w składanym zeznaniu.

– Zasiłek otrzymany z urzędu pracy przez bezrobotnego jest wykazywany w rocznym PIT jako inne źródło przychodów – podpowiada Joanna Patyk.

Trzeba pamiętać, że zasiłek nie jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, gdyż zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych wypłata zasiłku nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez bezrobotnego.