Ma ośmioletnie doświadczenie w działalności usługowej. Zatrudnia do dziewięciu osób, nie deklaruje działalności innowacyjnej i nie miał dotychczas problemów z uzyskaniem finansowania na rynku komercyjnym. Najczęściej jest zainteresowany poręczeniem rocznego kredytu na działalność bieżącą w wysokości 160 tys. zł lub pożyczką na cele inwestycyjne w wysokości 85 tys. zł na 4–5 lat – tak (według ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli) wygląda portret typowego klienta regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, nadzorowanych przez władze województw.

W sumie w Polsce istnieje ok. 130 tego rodzaju funduszy. Część z nich – reprezentując samorządy wojewódzkie – przystąpiła do współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), by wspólnymi siłami wdrażać instrumenty zwrotne w poszczególnych regionach.

Z grupy czterech województw, którym przyglądamy się w dzisiejszym odcinku naszego cyklu, największą kwotę do rozdania w ramach instrumentów zwrotnych ma woj. lubelskie – to niemal 426 mln zł, z czego prawie 362 mln wyłoży Unia Europejska. Wsparcie ukierunkowane będzie na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój rynku pracy. Jeden z celów dotyczy też „adaptacyjności firm i pracowników do zmian”. – Działania mają na celu złagodzenie skutków zmian gospodarczych oraz zmian na rynku pracy poprzez osłonę i wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub zagrożonych zwolnieniem – wyjaśnia w rozmowie z DGP Marceli Niezgoda, szef Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Województwo świętokrzyskie chce zaproponować tamtejszym firmom preferencyjne pożyczki i poręczenia na kwotę 285,5 mln zł, z czego 242,7 mln to eurofundusze. Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Umowę z BGK województwo (a także tamtejszy wojewódzki urząd pracy) podpisało 30 czerwca tego roku. „Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez bank umów z instytucjami finansującymi, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego, w postaci pożyczek i poręczeń” – informuje BGK.

Następne w kolejności pod względem ogólnej kwoty finansowania jest Mazowsze. Przedsiębiorcy z regionu będą mogli starać się o pomoc z puli wynoszącej 282 mln zł. Projekt, prowadzony pod nazwą Jeremie 2, jest kontynuacją wdrażanej przez BGK inicjatywy JEREMIE, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. Obecnie w planach jest zaoferowanie firmom preferencyjnych pożyczek (ich parametry znane będą po ogłoszeniu przetargów na wdrożenie poszczególnych produktów). Przy udzielaniu pomocy preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub chcący ją założyć, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Ponadto wsparcie uzyskać będą mogły jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego czy organizacje pozarządowe.

Jak tłumaczą nam władze Mazowsza, zdecydowano się na wdrażanie pomocy zwrotnej z dwóch powodów. Po pierwsze, chodzi o doświadczenia zdobyte w latach 2007–2013. „W ramach inicjatywy JEREMIE wsparcie otrzymało 1550 przedsiębiorstw z sektora MSP, na kwotę 122 mln zł. Natomiast w ramach inicjatywy Jessica dofinansowano 35 projektów na kwotę ok. 200 mln zł” – podaje nam urząd marszałkowski. Drugim powodem jest fakt, że po rozdysponowaniu środków w formie instrumentów zwrotnych pozostają one w dyspozycji województwa, co oznacza, że mogą podlegać kolejnej dystrybucji w regionie, przyczyniając się do wzrostu PKB na Mazowszu.

Stawkę zamyka woj. kujawsko-pomorskie z kwotą 247 mln zł, przeznaczoną na instrumenty finansowe (ponad 205 mln zł wyłoży Unia Europejska). Zainteresowanym podmiotom zaoferowane zostaną produkty w postaci pożyczek i wejść kapitałowych. Region zamierza położyć duży nacisk na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firm. Z tego względu zaoferowana zostanie np. Pożyczka na badania i rozwój, wejście kapitałowe w ramach „Funduszu zalążkowego przedsiębiorczości akademickiej” czy Pożyczka na zmianę modelu biznesowego. Dlatego też (w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”) promowane będą m.in. inwestycje przedsiębiorstw z sektora MSP, oparte na działalności badawczo-rozwojowej czy projekty przedsiębiorstw akademickich w zakresie kontynuacji prac B+R nad innowacyjnymi produktami i usługami do momentu ich wdrożenia do własnej działalności gospodarczej, a także sprzedaży lub odpłatnego udostępnienia. Możliwe będzie też finansowanie kosztów związanych z pozyskaniem wysoko wyspecjalizowanego personelu lub podniesieniem kwalifikacji obecnie zatrudnionych pracowników zajmujących się pracami B+R. Część wsparcia udzielana będzie wyłącznie na projekty realizowane w zakresie tzw. Inteligentnych Specjalizacji – a więc branż, które region (podobnie jak inne) wybrał jako wiodące, wchodząc w obecny okres programowania unijnego 2014–2020. W przypadku woj. kujawsko-pomorskiego mowa m.in. o bezpiecznej żywności, technologiach informacyjno-komunikacyjnych, medycynie i usługach medycznych czy motoryzacji.

Typowy klient funduszy pożyczkowych jest zainteresowany poręczeniem kredytu na działalność bieżącą lub pożyczką na cele inwestycyjne