Projekty zmian w ochronie zdrowia zostały przekazane do konsultacji w terminie wyznaczonym przez premier Beatę Szydło - wskazuje resort zdrowia w opublikowanym w piątek komunikacie. Chodzi o projekty o sieci szpitali, podstawowej opiece zdrowotnej oraz ratownictwie medycznym.

We wrześniu premier zobowiązała ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, aby do 15 października przekazał do konsultacji publicznych trzy projekty dotyczące zmian w ochronie zdrowia. Miało to miejsce w czasie spotkania z przedstawicielkami Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność", które spędziły noc w resorcie zdrowia, domagając się spotkania z szefową rządu.

"Minister dotrzymał tego terminu. Wszystkie trzy dokumenty zostały przekazane do konsultacji publicznych" - zaznaczył resort zdrowia w komunikacie.

Pierwszy z tych projektów - założenia do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) - został przekazany do konsultacji trzy dni po spotkaniu premier ze związkowcami. Projekt ten definiuje rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia. Jak wskazał resort, celem przygotowywanej ustawy jest m.in. poprawa funkcjonowania POZ i zwiększenie efektywności opieki.

Zgodnie z projektem każdy pacjent będzie objęty podstawową opieką zdrowotną zapewnianą przez lekarza współpracującego z pielęgniarkami i położnymi w ramach zespołu. Zespół ten będzie współpracował także z innymi specjalistami, np. dietetykiem i psychologiem.

POZ będzie finansowana z NFZ, przez samorządy oraz z budżetu państwa. Jak wskazano w projekcie, w planie finansowym NFZ na 2017 r. na POZ przewidziano ponad 9,9 mld zł, co stanowi 13,5 proc. planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. Resort chce, by wydatki na POZ każdego roku sukcesywnie wzrastały, tak by w perspektywie 10 lat osiągnęły 20 proc. wszystkich wydatków NFZ na świadczenia.

Kolejnym zapowiadanym projektem była propozycja nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projekt ten został przekazany do konsultacji 27 września. Zakłada on utworzenie sieci szpitali, w ramach której placówkom gwarantowano by umowę z NFZ. Zaproponowano również odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki.

Jak przekonuje MZ, rozwiązania zaproponowane w tym projekcie mają zapewnić ciągłość i stabilność finansowania szpitali, które są najbardziej istotne dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń oraz optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych. Poprawić ma się także koordynacja świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Ostatni z zapowiadanych projektów - nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – został przekazany do konsultacji w piątek. W projekcie tym zaproponowano zwiększenie wpływu ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wprowadzony ma być także wymóg zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy.

Zdaniem resortu rozwiązania te zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i pracowników PRM, gdyż umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy. Nowelizacja ma także zabezpieczyć finansowanie systemu PRM, dzięki temu, że środki na realizację zadań powierzonych (na podstawie umowy) przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane NFZ w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto w ostatnich dniach września resort przedstawił projekt określający minimalne wynagrodzenia poszczególnych grup pracowników medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Wynika z niego, że najmniej zarabiający pracownicy medyczni pierwsze podwyżki otrzymają do 1 lipca 2017 r.