Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960), której przepisy weszły w życie 15 lipca 2016 r., wprowadziła wiele istotnych zmian w obszarze funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.
Celem niniejszego komentarza jest kompleksowe prześledzenie całokształtu dokonanych zmian obejmujące analizę każdego zmienionego przepisu ustawy o działalności leczniczej1 oraz innych aktów prawnych mających związek z wprowadzonymi przez ustawodawcę modyfikacjami. Szczególny nacisk położyliśmy na te spośród znowelizowanych przepisów, które mają kluczowe znaczenie dla działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zmiany wynikające z nowelizacji zostały też ocenione pod kątem stosowanych w systemie ochrony zdrowia rozwiązań prawnych polegających na współpracy kapitału prywatnego ze świadczeniodawcami publicznymi. W komentarzu omawiamy ponadto motywy i założenia wskazane przez ustawodawcę w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, konfrontując je z finalnym brzmieniem przepisów.
W pierwszej części prezentujemy znowelizowane przepisy zawarte w dziale pierwszym (przepisy ogólne) oraz dwóch pierwszych rozdziałach działu drugiego (zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych) analizowanej ustawy. Komentarz obejmuje więc takie zagadnienia jak wprowadzenie zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te utraciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów, wprowadzenie zasady niewypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 51 proc. akcji albo udziałów, wprowadzenie zmian terminologicznych obejmujących zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”, dopuszczenie możliwości tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rezygnację z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych czy uregulowanie zasad współpracy podmiotów leczniczych z policją w ramach poszukiwania osób zaginionych.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Ustawę z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) komentowaliśmy:
● c z. 1 – 23 marca 2016 r. (nr 57)
● cz. 2 – 27 kwietnia 2016 r. (nr 81)
● cz. 3 – 18 maja 2016 r. (nr 95)
● cz. 4 – 22 czerwca 2016 r. (nr 119)

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP

Paweł Kazmierczyk, prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Szymon Lajszczak, associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Piotr Najbuk, associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Jan Pachocki, associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.