Przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w kształceniu lekarzy - to główne założenie projektu, którym w tym tygodniu zajmie się rząd. Przygotowywane rozwiązania mają zwiększyć liczbę lekarzy na rynku pracy i poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

Staż podyplomowy dla lekarzy oraz lekarzy dentystów zlikwidowano w 2011 r. Zmieniono wówczas system kształcenia, by praktyka zawodowa zaczynała się już na ostatnim roku studiów. Rozwiązania te miały spowodować szybsze wejście lekarzy i dentystów do systemu opieki zdrowotnej, a także polepszyć dostęp do świadczeń. Pierwsi absolwenci, którzy nie odbyli stażu, mieli opuścić uczelnie medyczne w 2018 r. Decyzja o likwidacji stażu była jednak często krytykowana; podnoszono obawy o jakość wykształcenia młodych lekarzy.

Zdaniem autorów projektu przywrócenie stażu jest niezbędne i ma na celu "doskonalenie posiadanych i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych oraz pogłębienie posiadanej wiedzy teoretycznej w podstawowych dziedzinach medycyny".

Resort zdrowia chce, by absolwent studiów medycznych otrzymywał prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Staż odbywałby się pod nadzorem doświadczonego lekarza (posiadającego specjalizację, a w przypadku lekarzy dentystów co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe). Projekt przewiduje także usunięcie ograniczonego prawa wykonywania zawodów lekarza lub lekarza dentysty.

Reklama

Lekarz w trakcie stażu będzie uprawniony do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

Ministerstwo przekonuje, że projektowane rozwiązania umożliwią pełne wykorzystanie kompetencji młodych lekarzy, a także wpłyną na rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych realizowanych w oparciu o symulowane warunki kliniczne. Resort uważa też, że potrzebne jest wsparcie oraz zharmonizowanie tej metody nauczania. W ramach funduszy unijnych zaplanowano środki m.in. na tworzenie centrów symulacji medycznej. Jednocześnie MZ zaznacza, że wskazane jest zapewnienie wsparcia finansowego budowy tych centrów również z budżetu państwa.

Ponadto projektowana jest zmiana polegająca na tym, że lekarz, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej m.in. postanowienie ministra zdrowia w sprawie odbycia stażu lub przystąpienia do testu.

Ponadto zgodnie z projektem cudzoziemcy ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego - którzy nie są obywatelami UE, ale posiadają wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski - będą musieli zawrzeć umowę cywilnoprawną z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego. Autorzy projektu podkreślają, że nie ograniczy to możliwości ubiegania się przez te osoby o świadczenia określone w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Projekt przewiduje też rezygnację z obowiązku uzyskania zgody ministra zdrowia przez cudzoziemców spoza UE ubiegających się o prawo wykonywania zawodu, co zdaniem autorów projektu ograniczy formalności związane z uzyskaniem tego prawa.

Większość nowych przepisów miałyby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.