Opuściłam placówkę leczniczą w piątek po południu, ale nie dostałam ani dokumentów, ani wyników badań do ręki – opowiada pani Agnieszka. – Lekarz powiedział, że po wypis mam się zgłosić na oddział w poniedziałek. Stawiłam się, ale nic nie było gotowe, podobnie we wtorek. W środę udało się wypis odebrać, ale nie dostałam wydruków wyników badań. Powiedziano mi, że są w systemie elektronicznym i będą dostępne dla lekarza, który mnie do szpitala skierował, i że do niego mogę zwrócić się o wydruki. Czy nie jest tak, że wypis powinnam dostać, wychodząc ze szpitala, a wraz z nim informacje o badaniach, jakim mnie tam poddano? Dlaczego mam marnować czas mój i lekarza – irytuje się kobieta.
Pani Agnieszka ma rację. Szpital powinien wystawić kartę informacyjną z leczenia zwaną wypisem i przekazać ją niezwłocznie po jego zakończeniu. To ważny dokument, bo znajduje się w nim rozpoznanie choroby, opis wyników badań diagnostycznych, procesu leczenia i wykonanych zabiegów. Co ważne, powinny się tam znaleźć wskazania dotyczące dalszego leczenia, żywienia, zapisanych leków oraz sposobu ich dawkowania, a także – ewentualnie – informacja o związanej z leczeniem niezdolności do pracy. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego powinna zostać wydana w dwóch egzemplarzach. Nawet jeśli w szpitalu dokumentacja prowadzona jest w postaci elektronicznej, jest on zobowiązany wydać wydruki. Warto też pamiętać, że karty informacyjnej z leczenia szpitalnego nie trzeba odbierać osobiście. Może to zrobić także osoba upoważniona – deklaracje w tej sprawie wypełniamy podczas przyjmowania do placówki.
Niewydanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego niezwłocznie po zakończeniu hospitalizacji jest naruszeniem obowiązków placówki względem pacjenta. Choć rzeczywiście – lekarze często nie przygotowują wypisów od razu i oczekują, że ten pofatyguje się po nie w późniejszym terminie.
Można interweniować w tej sprawie u dyrektora szpitala, a gdyby nadmiernie zwlekał z wydaniem dokumentacji, zwrócić się o pomoc do rzecznika praw pacjenta (www.bpp.gov.pl/kontakt ).
Wyniki badań diagnostycznych – co do zasady – powinny być wyszczególnione w wypisie. Jeśli jednak pani Agnieszka chce mieć odrębne wydruki, może zażądać ich od szpitala. Jednak placówka ma prawo zażądać opłaty za sporządzenie kopii, ale nie wyższej niż 77 gr za jedną stronę.
Zazwyczaj można również poprosić o kopię wyników badań na elektronicznym nośniku danych. Maksymalna opłata wynosi wtedy około 8 zł.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27, art. 28, art. 30 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).