Sąd Rejonowy w Toruniu odmówił przyjęcia raportu publicznej placówki medycznej. Twierdzi – inaczej niż resort finansów – że dokumenty nie podlegają wpisowi do rejestru ani złożeniu do akt.
Barbara Kapicka biegły rewident / Dziennik Gazeta Prawna
Dyskusja na temat obowiązków sprawozdawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) rozgorzała po nowelizacji ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. Wątpliwości wzbudził zmieniony art. 70. Wynika z niego, że jeżeli jednostka nie ma obowiązku składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale podlegają one audytowi, to musi ona opublikować dokumenty w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Finansów twierdziły jednak, że SP ZOZ muszą na podstawie art. 69 ustawy składać we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdania finansowe razem z wymienionymi w przepisie załącznikami. Powinny to zrobić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania. MF w odpowiedzi na nasze pytania potwierdza, że to stanowisko jest wciąż aktualne.
Problem pojawia się wówczas, gdy sąd rejestrowy jest innego zdania. A takie sytuacje się zdarzają. Najnowszy przykład to Sąd Rejonowy w Toruniu. 15 października 2015 r. wydał on postanowienie (sygn. TO.VII Ns-Rej.KRS 10841/15/516) o odmowie przyjęcia sprawozdania placówki medycznej. W uzasadnieniu stwierdził, że w przypadku SP ZOZ art. 69 nie ma zastosowania, ponieważ jednostki te nie są wpisywane do rejestru przedsiębiorców.
– Sąd wydał prawidłowe orzeczenie. Słusznie wskazał, że ZOZ to jednostka budżetowa, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości – twierdzi sędzia Arkadiusz Opala z Zielonej Góry. Przypomina, że zgodnie z art. 53a ustawy o KRS (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 (chodzi o rejestr obejmujący m.in. stowarzyszenia i ZOZ), są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 ustawy oraz zmiany tych informacji. – Natomiast podstawą wpisu do rejestru wzmianki o złożonym sprawozdaniu finansowym jest art. 40 ustawy o KRS, który nie został wymieniony w art. 53a – tłumaczy Arkadiusz Opala. Konkluzja? Sprawozdania finansowe SP ZOZ nie podlegają wpisowi do rejestru ani też nie muszą być ogłaszane w MSiG. – A Ministerstwo Finansów jest w błędzie – twierdzi sędzia.
Ważne
Niektórzy eksperci, w tym sędziowie, uważają, że SP ZOZ to jednostki budżetowe, które nie muszą składać sprawozdań do rejestru ani publikować ich w monitorze. Inni, w tym biegli rewidenci, są odmiennego zdania
To nie są jednostki budżetowe
W mojej pracy nie spotkałam się z odmową przyjęcia przez sąd złożonego do KRS zatwierdzonego sprawozdania finansowego SP ZOZ. Uważam, że sprawozdania te powinny być składane do rejestru w trybie określonym w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jednostki zwolnione z tego obowiązku wymienione są w ust. 1e i 1f tego artykułu. SP ZOZ nie są w tej grupie uwzględnione. Nie są też jednostkami budżetowymi. Artykuł 4 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) wśród podmiotów leczniczych wymienia: przedsiębiorców działających w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, SP ZOZ, jednostki budżetowe i inne. W oddziale 2 tej ustawy przedstawione są odrębne regulacje dotyczące SP ZOZ jako jednostek organizacyjnych prowadzących działalność leczniczą. Inne regulacje obejmują zaś jednostki budżetowe. Trudno więc przyjąć, że SP ZOZ to twór tożsamy z jednostką budżetową. W mojej ocenie SP ZOZ wypełniają definicję z art.2 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości (niewymienione wcześniej jednostki, które na realizację zadań zleconych dostają dotacje i subwencji z budżetu państwa lub budżetów samorządów). Dlatego podlegają regulacjom takim samym, jak inne podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w trybie art. 69 ust. 1.