Skończyłam studia, napisałam i złożyłam pracę magisterską w przewidzianym czasie, ale jeszcze się nie obroniłam, gdyż uczelnia nie wyznaczyła do tej pory terminu. Mam ponad 26 lat i to właśnie uczelnia zgłasza mnie do ubezpieczenia zdrowotnego – pisze pani Joanna. – Próbowałam dowiedzieć się, do kiedy będę objęta ochroną, jeśli np. obronię się dopiero w listopadzie. Czy właśnie od tej daty liczą się jeszcze cztery miesiące? Zacytowano mi przepisy, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi. Proszę zatem o wyjaśnienie, jak wygląda moja sytuacja.
O wyjaśnienie zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Oto odpowiedź: zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą, wygasa po upływie czterech miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich. Datą ukończenia studiów według art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – jest data złożenia egzaminu dyplomowego, a na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, natomiast na kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
Reklama
W przypadku studentów zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego przez szkoły wyższe obowiązek tego ubezpieczenia powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Natomiast prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych (ale nie jest to już ubezpieczenie) osoby te zachowują jeszcze przez cztery miesiące od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. I to jest najważniejsza informacja dla pani Joanny. Wynika z niej, że niezależnie od tego, kiedy ukończy studia, czyli obroni się (jeśli pracę magisterską złożyła w terminie wyznaczonym przez uczelnię), przez cztery najbliższe miesiące ma dostęp do bezpłatnego lecznictwa publicznej służby zdrowia. Następnego dnia po obronie (nawet jeśli będzie ona w listopadzie) uczelnia wyrejestrowuje studenta z ubezpieczenia i ustaje ono, ale nadal (przez wspomniane cztery miesiące) można korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna
Art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).