System eWUŚ służy do potwierdzania prawa do świadczeń medycznych. Jeśli zaświeci się na czerwono – czyli nie potwierdzi prawa pacjenta do świadczeń – nie oznacza to, że nie można skorzystać z zaplanowanej wizyty, badania czy leczenia – podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)to system, który umożliwia szybką weryfikację prawa do świadczeń w ramach NFZ. Jest codzienne aktualizowany o informacje z ZUS i KRUS. System potwierdza także prawo do świadczeń zdrowotnych osób ubezpieczonych w innych państwach UE/EFTA, zamieszkałych w Polsce i mających odpowiednie poświadczenie wystawione przez NFZ.

Aby sprawdzić, czy przysługuje nam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ, należy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzić swą tożsamość jednym z dokumentów: dowodem osobistym, paszportem, legitymacją szkolną – w przypadku dzieci uczących się do 18. roku życia, paszportem, dowodem osobistym lub oświadczeniem (ustne, pisemne) rodzica lub opiekuna –w przypadku dzieci do 6. roku życia.

Status zielony oznacza, że system w danym dniu potwierdza prawo do świadczeń w ramach NFZ. Status czerwony to znak, że system w danym dniu nie potwierdza prawa do świadczeń w ramach NFZ.

NFZ zastrzega, że status czerwony nie oznacza jednak, że pacjent nie ma aktywnego ubezpieczenia. Jeśli eWUŚ nie potwierdził ubezpieczenia należy sprawdzić, czy nie należy się do osób, którym takie świadczenia przysługują, niezależnie od statusu.

Do tej grupy należą: członkowie rodzin osób, które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy po zakończeniu ubezpieczenia

oraz członkowie rodzin osób, które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty. To także kobiety w ciąży, porodu lub połogu, które mają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, oraz osoby, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia mają nadal prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w związku z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej, studiów lub szkoły doktoranckiej.

Jeżeli w rejestracji pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził uprawnień do świadczeń, a ma do nich prawo, może je potwierdzić, pokazując jeden z dokumentów: zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację emeryta lub rencisty z wpisanym kodem oddziału wojewódzkiego NFZ lub aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli pacjent nie ma przy sobie takiego dokumentu, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Wzór oświadczenia otrzyma w każdej placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ. Jeśli pacjent minie się z prawdą, Fundusz obciąży go kosztami leczenia.

Gdy stan zdrowia pacjenta nagle znacznie się pogorszył, a eWUŚ nie potwierdza ubezpieczenia zdrowotnego i pacjent nie ma możliwości szybkiego wypełnienia oświadczenia, również zostanie mu udzielona pomoc zdrowotna. Należy jednak przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń lub złożyć oświadczenie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń medycznych i 7 dni od zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym.

Zawsze można też poprosić swój oddział wojewódzki NFZ o wyjaśnienie sprawy. Wystarczy, że pacjent wystąpi do oddziału z wnioskiem o weryfikację ubezpieczenia. Można go złożyć osobiście, pocztą tradycyjną i elektronicznie przez ePUAP.

Więcej na: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/co-zrobic-gdy-ewus-swieci-sie-na-czerwono,8379.html.

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/