Powstanie Narodowy Frakcjonator Osocza (NFO), który będzie wytwarzał poszczególne produkty krwiopochodne, obecnie brakujące na rynku. Produkcja zacznie się za około sześć lat. Tak wynika z projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, który Ministerstwo Zdrowia właśnie skierowało do konsultacji.

Resort wskazuje, że podstawowymi problemami w tej dziedzinie są m.in. brak zasad zagospodarowania osocza wykorzystywanego do produkcji krwiopochodnych produktów leczniczych oraz brak możliwości wytwarzania ich z osocza pobranego od rodzimych dawców.
– Powoduje to ograniczoną dostępność do nich przez pacjentów – uważa MZ. Ponadto, jak zaznacza resort, brakuje kompleksowego, wieloaspektowego i scentralizowanego nadzoru nad systemem publicznej służby krwi. Obecnie jest on powierzony ministrowi zdrowia oraz dwóm jednostkom, które kontrolują wyodrębnione obszary systemu: tym organizacyjnym zajmuje się Narodowe Centrum Krwi (NCK), a merytorycznym Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Tymczasem uregulowanie organizacji publicznej służby krwi, określenie struktury całego systemu oraz hierarchii i kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład, a przede wszystkim usankcjonowanie NCK jako jednostki właściwej do pełnienia roli koordynatora gospodarki osoczem, jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego dla pacjenta i dawcy funkcjonowania służby krwi oraz gospodarki produktami krwiopochodnymi.
Projekt przewiduje także powołanie NFO, czyli tzw. fabryki osocza, która będzie działać jako państwowa osoba prawna. – Wynika to przede wszystkim z konieczności zapewnienia dostępności leków krwiopochodnych (szczególnie tych deficytowych –immunoglobuliny, albuminy), a ta jest zagrożona, na co wskazują obserwowane ograniczenia w wielu krajach europejskich – wyjaśnia resort.
Na etapie analiz MZ rozważało dwa modele powstania takiej instytucji. Pierwszy zakładał partnerstwo publiczno-prywatne, drugi państwową osobę prawną. Obydwa te modele z punktu widzenia przepisów UE z zakresu pomocy publicznej są dopuszczalne.
– Mając jednak na względzie zapewnienie bezpieczeństwa państwa w zakresie dostępu do produktów krwiopochodnych i frakcjonowanego osocza, uznano, że powołanie państwowej osoby prawnej jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym, gwarantującym osiągnięcie założonych efektów – uzasadnia MZ.
Resort w projekcie reguluje też wiele innych kwestii. Zwraca np. uwagę, że istnieją trudności związane z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy w dniu oddania krwi i jej składników przez dawców pracujących na zmiany, w szczególności nocne. Nowelizacja ma rozwiązać ten problem tak, aby przysługiwały dwa dni wolnego od wykonywania obowiązków służbowych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji