Możliwość odbycia, oprócz części obowiązkowej stażu, również szkolenia w maksymalnie trzech innych wybranych dziedzinach medycyny, w nie więcej niż trzech lecznicach – to nowe rozwiązanie przewidziane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

To nowość, ale nie zaskoczenie – możliwość „personalizowania” stażu wprowadziła obowiązująca już od ponad dwóch lat nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.), było to jednak odłożone w czasie. Zmiany wprowadzono na wniosek samych zainteresowanych. Autorzy projektu przypominają, że lekarze wchodzący do zawodu od dawna podkreślali mało elastyczną dla nich formę stażu, bez możliwości poznania od strony praktycznej leczenia w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w programie. Protestowali również przeciwko ograniczaniu ich na stażu do prowadzenia wspólnie z opiekunem maksymalnie pięciu pacjentów, a także wskazywali na konieczność przeniesienia do stażu części kursów odbywanych na poziomie specjalizacji, z uwagi na to, że nie każdy lekarz ma możliwość zaraz po studiach zakwalifikować się na specjalizację, a tematyka niektórych kursów przydaje się w pracy już na samym starcie.
Zgodnie z nowymi przepisami program stażu ma uwzględniać część stałą i część personalizowaną. Część stałą stanowi doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej w przypadku lekarza w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, a w przypadku lekarza dentysty w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją, a także m.in. z zakresu transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS oraz HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, prawa medycznego, bioetyki. Z kolei w części personalizowanej – przeznaczonej wyłącznie dla lekarzy (dentyści nie będą nią objęci z uwagi na inny charakter stażu oraz konieczność opanowania w jego trakcie niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarsko-dentystycznych), będzie można wybrać dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech lecznicach.
Przebieg stażu będzie odnotowywany za pomocą systemu elektronicznego w „Elektronicznej Karcie Stażu Podyplomowego”. Nie będzie już przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia od trzech do pięciu pacjentów, co ma mu dać możliwość zapoznania się z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w danej części szkolenia. Projektowane rozporządzenie określa też wzór umowy o pracę na czas określony zawieranej na okres stażu, co z kolei ma ujednolicić w całym kraju postępowanie związane z jego realizacją. W projekcie opisano także m.in. obowiązki opiekuna stażu oraz warunki pracy stażysty (np. dopuszczalną liczbę dyżurów i stawki za nie).
Intencją projektodawców jest, by nowe regulacje dotyczyły lekarzy, którzy rozpoczną odbywanie stażu od 1 marca 2023 r. Stażyści, którzy rozpoczęli szkolenie na podstawie dotychczasowych przepisów, będą je zgodnie z nimi kontynuować.
Staż lekarza trwa 13 miesięcy, a lekarza będącego żołnierzem – 12 miesięcy. Również staż lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji