Sejm w czwartek przyjął poprawkę Senatu ws. sądu ratowników do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ustawa ma regulować zasady wykonywania zawodu, reguły odpowiedzialności zawodowej i ustanawia samorząd ratowników medycznych.

Posłowie przyjęli kilka redakcyjnych poprawek Senatu oraz jedną legislacyjną, która wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o sądzie ratowników medycznych, rozumie się przez to Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak innych zawodów medycznych.

Samorząd zawodowy powstanie w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Stworzono także możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego i z zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

Efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań ma być "zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego".

Ma to się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. (PAP)

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Agata Zbieg

ak/ agz/ mir/