Wątpliwości natury konstytucyjnej ma Senat w stosunku do nowej ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. W związku z tym zaproponował do niej poprawki.

Dobrą wiadomością jest to, że nie są to zastrzeżenia dotyczące meritum ustawy i można je wyeliminować, przyjmując poprawki. Gorszą – że analogiczne mankamenty Senat dostrzegł w ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733), o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733) oraz o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 551 ze zm.).
O co konkretnie chodzi? O uregulowanie materii o charakterze powszechnie obowiązującym w drodze informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej, a zatem „poza systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego”.
Otóż art. 7 ust. 1 ustawy o zawodzie ratownika stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie, która uzyskała kwalifikacje poza UE, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu, jeżeli spełnia określone w przepisach warunki i ma dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. Przy czym zgodnie z ust. 2 tego artykułu minister ma ich wykaz zamieścić w BIP na stronie swojego resortu. Zdaniem senackich legislatorów pominięcie uprzedniego określenia takiego wykazu w drodze rozporządzenia jest niedopuszczalne w świetle art. 87 konstytucji. – Właściwym instrumentem legislacyjnym będzie ustanowienie w art. 7 ust. 2 ustawy upoważnienia do wydania stosownego aktu wykonawczego przez ministra – przekonuje Senat w uzasadnieniu do zaproponowanych poprawek.
I przypomina, że z tych samych powodów analogiczne przepisy we wspomnianych wcześniej ustawach zostały ocenione jako niekonstytucyjne w toku prac nad ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401 ze zm.).
To jednak nie koniec zastrzeżeń natury konstytucyjnej, bowiem za niezgodny z ustawą zasadniczą został uznany również dodany w Sejmie w drodze poprawek zgłoszonych podczas II czytania, art. 216 ustawy o zawodzie ratownika. Nie tylko został on wprowadzony bez dochowania trybu trzech czytań, wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego, lecz także nie pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem ustawy. Mowa tu bowiem o uchyleniu art. 7g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), który normuje problematykę powoływania przez wojewodę lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem.
Senat wprowadził w sumie kilkanaście poprawek do ustawy, głównie o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym. O ich przyjęciu zdecydują posłowie. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa ponownie skierowana do Sejmu