Zmiany te wprowadza nowelizacja z 22 listopada 2022 r. rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, skierowana już do ogłoszenia. Ma wejść w życie 14 dni po publikacji. To kolejne przesunięcie terminu w ostatnim czasie, który miał minąć 31 grudnia 2021 r., potem wydłużono go do końca br., a teraz określono go na koniec 2023 r. (podczas gdy pierwotnie był to 31 grudnia 2016 r.).
Autorzy nowelizacji powołują się na analizy przekazane na przełomie maja i czerwca 2022 r. do Ministerstwa Zdrowia przez naczelnych lekarzy uzdrowisk (NLU). Z zebranych przez nich danych dotyczących stanu zaawansowania dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań nowelizowanego rozporządzenia wynika, że ok. 15 proc. z 29 uzdrowisk (z 46 działających w Polsce) nie spełni wymagań przed końcem 2022 r. Przyczyna opóźnień? Jedną z głównych była na pewno pandemia, która spowodowała czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej, co w konsekwencji uniemożliwiało także realizację prac dostosowawczych – przekonują projektodawcy.