Rodzice będą mogli podawać informacje o problemach zdrowotnych swoich dzieci za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W ten sam sposób będą mogli złożyć oświadczenie (o wyrażeniu zgody albo sprzeciwu) dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami.

Umożliwi to nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304) skierowana wczoraj do ogłoszenia. Ma wejść w życie dzień po publikacji.
Nowela rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej o dokumentację prowadzoną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, czyli kartę profilaktycznego badania ucznia. Doprecyzowuje też zasady jej prowadzenia. Dodatkowo wprowadza zasadę, że wpisów w niej będą mogli dokonywać, przez IKP, również przedstawiciele ustawowi lub pełnoletni uczniowie.
Autorzy zmian liczą, że usprawni to współpracę pomiędzy osobami sprawującymi opiekę medyczną w szkole a rodzicami i opiekunami uczniów. Tym ostatnim zagwarantuje łatwy dostęp do szkolnej dokumentacji zdrowotnej ich podopiecznych.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji