Zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zakres jego kompetencji oraz określenie odpowiedzialności zawodowej ratowników określa przyjęty na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Teraz zajmie się nim Sejm.

Przypomnijmy, że na swoją ustawę organizacyjną ratownicy medyczni czekają od lat. Obecnie procedowany projekt pojawił się pod koniec 2019 r., a nie było to pierwsze podejście do uregulowania tego zawodu.
Co zatem zmieni się w sytuacji ratowników medycznych? Przede wszystkim spełni się postulat utworzenia samorządu zawodowego. Nadzór nad nim będzie sprawować minister zdrowia. Jednym z zadań samorządu będzie prowadzenie rejestru ratowników medycznych. Dzięki niemu możliwe będzie zidentyfikowanie konkretnych ratowników oraz określenie ich kwalifikacji. Ma to pozwolić na zebranie dokładnych informacji o liczbie osób wykonujących ten zawód oraz o potrzebach kadrowych. Przepisy przewidują, że rejestr będzie jawny, choć część informacji (np. te dotyczące powodów wykreślenia z rejestru) nie będzie powszechnie dostępna.
Projekt przewiduje możliwość kształcenia ratowników medycznych na studiach magisterskich. Reguluje też kwestie kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego przedstawicieli tego zawodu, m.in. przyznając ratownikom medycznym sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego. Zgodnie z poprawkami wniesionymi w toku konsultacji społecznych koszty kształcenia zawodowego będzie ponosił podmiot zatrudniający pracownika bądź jednostka prowadząca szkolenie (pisaliśmy o tym w tekście „Ustawa o zawodzie ratownika coraz bliżej”, DGP nr 172/2022).
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów