Dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie – te województwa dołączą do programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pilotażu (Dz.U. 2021 poz. 880) skierowany właśnie do konsultacji.
Teraz pilotaż realizowany jest jedynie na Mazowszu. Przy rozszerzeniu go kierowano się względami demograficznymi – włączane województwa są najliczniejszymi pod względem ludności.
Struktura sieci kardiologicznej jest podobna do tej, którą zastosowano przy sieci onkologicznej – lecznice podzielono na ośrodki I i II poziomu (odpowiednio mniej i bardziej wyspecjalizowane), które mają ze sobą współpracować pod nadzorem krajowego ośrodka koordynującego. Zadaniem tego ostatniego jest również m.in. prowadzenie infolinii kardiologicznej dla całego programu i systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej.
W związku z rozszerzeniem pilotażu Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, który był dotąd regionalnym ośrodkiem koordynującym, stanie się dodatkowo koordynatorem krajowym.
Nowelizacja ustanawia też regionalne ośrodki koordynujące dla włączanych województw. To, jak podkreślają autorzy projektu, lecznice o największym potencjale w zakresie personelu oraz sprzętu, wyspecjalizowane w opiece kardiologicznej i dysponujące możliwością kompleksowego leczenia. Do ich wyłonienia zastosowano dodatkowo kryterium odnoszące się do realizacji w 2021 r. świadczeń „przeszczepienia wspomagania serca”. Wyjątek stanowiło województwo łódzkie, w którym nie ma takiego ośrodka, w związku z czym odwołano się do innego kryterium – liczby wykonanych ablacji zaburzeń rytmu serca. I tak regionalnymi koordynatorami w nowych województwach zostały: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Projekt wydłuża czas trwania pilotażu do 31 grudnia 2024 r. (pierwotnie miał objąć w sumie 25 miesięcy, na co składały się: etap organizacji, który miał trwać cztery miesiące od wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 26 maja 2021 r., etap realizacji trwający 18 miesięcy od zakończenia etapu organizacji oraz trzymiesięczny etap ewaluacji, przy czym etap organizacji wydłużono do sześciu miesięcy, stąd etap realizacji wystartował 25 listopada 2021 r.). Zakłada się, że etap realizacji programu rozszerzonego o kolejne województwa rozpocznie się w styczniu 2023 r.
Poza tym projekt ma wprowadzić kilka zmian, które mają usprawnić funkcjonowanie pilotażu, np. umożliwiono zawieranie umów w trakcie trwania okresu realizacji, dzięki czemu będzie to możliwe również po zakończonym etapie organizacji. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji