Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) obejmie również szkoły – wynika z dwóch projektów nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, które trafiły właśnie do konsultacji społecznych.

Zgodnie z nimi w ramy EDM zostaną włączone karta profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacja indywidualna ucznia prowadzona przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Zapisów w e-karcie profilaktycznego badania będą mogli dokonywać (przez Internetowe Konto Pacjenta) również przedstawiciele ustawowi uczniów oraz sami uczniowie – po ukończeniu 18. roku życia.
Projektodawcy przekonują, że cyfryzacja medycznej dokumentacji szkolnej zapewni pracownikom medycznym łatwe i szybkie zapoznania się z nią oraz usprawni współpracę między poszczególnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad danym uczniem.
Projekt przewiduje, że obowiązek przejścia na EDM wejdzie w życie dopiero od 1 września 2027 r. Do tej pory szkolne higienistki będą mogły prowadzić dokumentację zarówno papierowo, jak i elektronicznie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych