Konieczność zmian wynika z obowiązku dostosowania polskiego prawa do unijnych przepisów – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Państwa członkowskie są zobowiązane do implementowania tych regulacji do 18 stycznia 2016 r.
Do obowiązku współpracy administracyjnej między krajami UE nowa dyrektywa dodała wymóg ostrzegania przed osobami, które utraciły – nawet tymczasowo – prawo wykonywania zawodu. Obowiązek przekazywania ostrzeżeń dotyczy specjalistów, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów (a więc lekarzy i dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów), weterynarzy, a także innych zawodów medycznych regulowanych w Polsce oraz specjalistów prowadzących działalność związaną z edukacją osób małoletnich czy opieką nad dziećmi.
„Aby nie powstawały wątpliwości, których zawodów regulowanych dotyczy, obowiązek przekazywania powiadomień, a tym samym, które właściwe organy są zobowiązane do ich przesyłania innym państwom członkowskich, zostało wprowadzone upoważnienie dla prezesa Rady Ministrów do określenia ich listy w drodze rozporządzenia” – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przygotowało projekt.
Przepisy projektowanej ustawy precyzują zakres informacji, jaki musi zostać przekazany o osobie, która ma się znaleźć na czarnej liście. Będzie to tożsamość, wskazanie zawodu, a także nazwa organu, który wydał orzeczenie w sprawie ograniczenia lub zakazu pracy dla danego specjalisty. Urząd wprowadzający ostrzeżenie do systemu IMI będzie też zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach dotyczących orzeczeń, które stały się podstawą ostrzeżenia, takich jak np. zmiana daty wygaśnięcia zakazu wykonywania pracy.
Ponadto do systemu trafią także osoby, która będą się ubiegać o uznanie kwalifikacji, posługując się fałszywym lub przerobionym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, za co zostanie skazana prawomocnym orzeczeniem.
„Sposób przekazywania danych w systemie (którego funkcje i sposób działania projektuje Komisja Europejska) zostanie opracowany tak, by nie naruszał przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych (dyrektyw 95/46/WE i 2002/58/WE)” – zapewnia resort nauki w uzasadnieniu projektu.
Ponadto trzeba będzie też obowiązkowo zawiadomić o tym fakcie osobę, której ostrzeżenie dotyczy, informując o możliwości złożenia wniosku o sprostowanie albo usunięcie go.
164 tys. tylu czynnych zawodowo lekarzy jest w Polsce
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji