Świadczenia zdrowotne udzielone uchodźcom z Ukrainy mają być oznaczane specjalnym kodem „UA” w rozliczeniach placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prawo do refundowanego leczenia ma potwierdzać dokument elektroniczny generowany przez NFZ na podstawie numeru PESEL lub złożenie oświadczenia o posiadanych uprawnieniach.

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 434), oczekującej na publikację. Ma ona na celu uwzględnienie rozwiązań wprowadzonych specustawą (ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Dz.U. poz. 583 ze zm.). Na jej mocy uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., mają prawo do opieki medycznej. Jej koszty są jednak finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia.
W związku z tym – dla celów rozliczeniowych – powinny być one specjalnie oznaczone, tak by możliwe było zweryfikowanie, czy sprawozdane przez placówkę medyczną świadczenia zostały udzielone osobie objętej uprawnieniami wynikającymi ze specustawy. Takim oznaczeniem ma być wprowadzany rozrządzeniem kod „UA”. Warto przypomnieć w tym miejscu, że uchodźcy nieobjęci jej przepisami również mają prawo do bezpłatnego leczenia, ale wynika to z innych przepisów i jest finansowane z innej puli pieniędzy.
Przypomnijmy, że dyrektorzy placówek medycznych wyrażali obawy co do tego, jak rozliczane będą świadczenia udzielane ukraińskim uchodźcom i czy nie będzie związanych z tym problemów, zwłaszcza w przypadku tych, którzy nie mają numeru PESEL. Część placówek niepokoiła się, że wciąż nie otrzymali zapłaty, choć pierwsi pacjenci z Ukrainy pojawili się już pod koniec lutego. NFZ uspokajał jednak, że spodziewa się danych o nowej grupie uprawnionych w sprawdzaniach za marzec. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji