Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1773). Wypełnia ona lukę powstałą na skutek wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17), na podstawie którego stracił moc art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711). Obligował on samorządy będące organami założycielskimi SP ZOZ (w tym przypadku głównie szpitali) do pokrywania ich strat (bądź likwidacji). Po wejściu w życie nowych przepisów samorządy będą mieć taką możliwość, a nie obowiązek.
Jednak czy na pewno nie będzie to obligatoryjne? Eksperci zwracają uwagę na projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Pośród wielu zmian dotyczących m.in. monitorowania jakości świadczeń i ułatwiających pacjentom dochodzenie roszczeń w razie zdarzeń niepożądanych znalazły się w nim przepisy dotyczące mechanizmu autoryzacji. Zgodnie z projektem jest to system oceny szpitali finansowanych z pieniędzy publicznych. Przyznawana jest ona przez dyrektora właściwego oddziału NFZ w formie decyzji administracyjnej.