Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie, które zakłada wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciw grypie m.in., dla przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, dla nauczycieli w placówkach przedszkolnych i opiekuńczych, pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli służb.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

"W czasie stanu epidemii COVID-19 konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych przeciw grypie w całym społeczeństwie, a w szczególności względem osób, które z racji wykonywanego zawodu mają częste kontakty społeczne, lub w związku z wiekiem są narażone na ciężki przebieg choroby. Przy typowaniu grup osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie minister zdrowia kierował się potrzebą zabezpieczenia grup zawodowych strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii, odpowiadających za funkcjonowanie ochrony zdrowia, funkcjonariuszy oraz pracowników placówek oświaty i opieki społecznej" - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie zakłada objęcie szczepieniami bezpłatnymi:

 • osób zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych;
 • osób realizujących usługi farmaceutyczne w aptece lub punkcie aptecznym;
 • osób uprawnionych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami lub z doktorantami;
 • studentów i doktorantów uczestniczących;
 • osób zatrudnionych w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujących czynności kontrolne lub inspekcyjne;
 • osób zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • zakładu opiekuńczo-leczniczego,
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
 • hospicjum stacjonarnego lub domowego,
 • oddziału medycyny paliatywnej;
 • osób przebywających w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • osób pracujących w przedszkolu szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariuszy wojska, policji, straży granicznej oraz innych służb, w tym straży pożarnej, ratowników górskich i wodnych;
 • osób urodzonych nie później niż w 1946 r.

Szczepienia mają być wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko grypie na sezon 2021/2022 do 31 marca 2022 r.

Wdrożenie szczepień i osiągnięcie wysokiego odsetka osób zaszczepionych, zwłaszcza w przypadku personelu podmiotów leczniczych, laboratoriów i aptek, zwiększy zakres ochrony indywidualnej pracowników podmiotów leczniczych w sezonie grypowym 2021/2022, co wiąże się z ograniczaniem zakażeń zarówno wśród personelu jak i w kontaktach z pacjentami. Działanie prewencyjne jest nakierowane na ograniczenie absencji pracowników oraz ograniczenie wzrostu zachorowań i powikłań grypowych wśród osób w podeszłym wieku. Celem projektu jest zapewnienie dostępności do szczepionki dla osób uprawnionych na wypadek ograniczenia w dostępie do produktów leczniczych, podano także.

Podkreślono, że w sezonie 2020/2021 zaszczepiono 40% osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i aptekach. Zaszczepiona populacja osób po 75. roku życia (wg roku urodzenia) stanowiła w ubiegłym sezonie 6-10% osób uprawnionych do szczepienia.