Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do minister rodziny Marleny Maląg z prośbą o poinformowanie dyrektorów żłobków, że lekarze POZ nie mają obowiązku wystawiana zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia dzieci do tych placówek.

W komunikacie przesłanym we wtorek PAP lekarze PPOZ zwracają uwagę, że do wielu przychodni zgłaszają się rodzice, prosząc o zaświadczenie o braku przeciwskazań do przyjęcia ich dzieci do żłobków.

Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka wyjaśnia, że takie zaświadczenia mogą być wystawione tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy u dziecka występują określone problemy zdrowotne.

Lekarze PPOZ wskazują, że zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, "świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie".

Lekarze PPOZ podkreślają, że wśród powyższych zaświadczeń nie wymienia się zaświadczeń do żłobka.

"Nie sposób też uznać, by zaświadczenie takie było związane z kontynuowaniem nauki, gdyż żłobek nie jest elementem systemu oświaty (art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Nie jest też elementem systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym lekarz POZ nie ma obowiązku wystawiania takich zaświadczeń. Może też pobrać opłatę za jego wystawienie" – wskazują lekarze PPOZ.

Zwracają też uwagę, że zgodnie z projektem zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – statuty publicznych żłobków i przedszkoli oraz żłobków i klubów dziecięcych mają zostać dostosowane do przepisów ustawy w ciągu roku od dnia jej wejścia w życie.

PPOZ wystąpiło z pismem do minister rodziny Marleny Maląg z prośbą o poinformowanie dyrektorów żłobków, przedszkoli, że lekarze POZ nie mają obowiązku wystawiana zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia dzieci do żłobków i przedszkoli.