Reklama
Zmiana wynika z aktualizacji treści tzw. Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021). Obecne jego brzmienie zakłada, że laboratoria akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) nie mogą być „zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingowej, organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie za sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport”. W tej chwili brak jest przepisów krajowych niezbędnych do prawidłowego stosowania ISL 2021 od 1 stycznia 2022 r.
Po zmianach to minister zdrowia ma m.in. powoływać i odwoływać dyrektora oraz radę laboratorium, a także zwoływać posiedzenia rady, zatwierdzać jej plany finansowe czy wybierać firmę audytorską do badania rocznego sprawozdania finansowego PLAD. Ministerstwo będzie też mogło dofinansowywać działania mające na celu przeciwdziałanie dopingowi w sporcie.
Ponadto zapowiedziany projekt nowelizacji ma dostosować okres, na jaki nadawane są uprawnienia kontrolerów antydopingowych, do obowiązującego od 1 stycznia br. Międzynarodowego Standardu WADA dotyczącego badań i śledztw. Zgodnie z tym standardem uprawnienia kontrolerów antydopingowych powinny być nadawane na dwa lata (obecnie są ważne trzy lata).
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów