Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się projektem nowelizacji ustawy, która powołuje Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Fundusz ma zapewnić środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie odszkodowania w związku z wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy tej regulacji ma powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Głównym źródłem finansowania funduszu będą wpłaty na jego rachunek bankowy, dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych.

Z kolei w przypadku szczepionek kupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródłem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo przy Rzeczniku Praw Pacjenta działać będzie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który sporządzać będzie merytoryczną opinię dotyczącą działania niepożądanego i jego skutków. RPP po jej uzyskaniu rozstrzygać będzie o przyznaniu świadczenia i jego wysokości albo o odmowie przyznania tego świadczenia.

Ponadto w świetle nowelizowanej ustawy nie tylko lekarz, ale także inna osoba mająca odpowiednie kwalifikacje będzie mogła przeprowadzać badanie pacjenta, aby wykluczyć przeciwskazania do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. Minister zdrowia będzie miał możliwość wskazania tych osób w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

"Zmiana jest podyktowana planowanym nadaniem uprawnień do kwalifikacji szczepień stosowanych przy szczepieniach obowiązkowych osób dorosłych (np. WZW typu b, przeciw wściekliźnie i tężcowi) i zalecanych (przeciw grypie i pneumokokom) ze wskazaniem wykonywania takiego badania wykluczającego przeciwskazania do szczepienia przez felczerów, pielęgniarki, położne tak, aby zwiększyć dostępność personelu przy udzielanych świadczeniach" – uzasadniono w załączonej do projektu ocenie skutków regulacji.

Zaznaczono też, że zmieniane przepisy nie wpłyną na realizację szczepień przeciwko COVID-19.