Takie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, skierowana już do publikacji. Dostosowuje ona stan prawny do zapowiedzi zniesienia limitów na porady lekarzy specjalistów oraz niedawnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2021, poz. 1104; dalej: ustawa o wynagrodzeniach).
I tak, do wykazu obejmującego świadczenia wyłączone z finansowania w formie ryczałtu sytemu zabezpieczenia (który otrzymują szpitale sieciowe) dodane zostały wszystkie porady AOS oraz niektóre świadczenia z sieci kardiologicznej (realizowanej obecnie w ramach pilotażu).
Wykaz uzupełniono także o świadczenia udzielane przez pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej, których płace zasadnicze są niższe niż stawki określone w ustawie o wynagrodzeniach – w zakresie środków przeznaczonych na podwyżki. Ta sama zasada dotyczy pieniędzy na podwyższenie płac lekarzy, którym na dzień 30 czerwca br. należne było wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6750 zł – w zamian za powstrzymanie się od udzielania tożsamych świadczeń w innych szpitalach. To umożliwi NFZ przekazywanie pieniędzy na ten cel odrębnym strumieniem, poza ryczałtem.
Reklama
Rozporządzenie ma wejść 1 lipca 2021 r. – od tego dnia mają być zniesione limity w AOS oraz zaczną obowiązywać stawki określone w ustawie o wynagrodzeniach.
Przypomnijmy, że ustawa ta – poza podwyższeniem płac – ma ujednolicić sposób wynagradzania poszczególnych grup zawodowych. Wraz z wejściem w życie nowych, zapisanych w niej zasad, przestaną obowiązywać porozumienia płacowe odrębnie zawierane przez ministra z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi (przyznające im np. dodatki).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw