Jest to projekt nowelizacji przygotowany przez ministra zdrowia.

"Rząd chce usprawnić oraz rozszerzyć zadania Agencji Badań Medycznych (ABM). Chodzi o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia dzięki możliwości udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zwiększających m.in. możliwość zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19" - czytamy w środowym komunikacie Rady Ministrów.

Do najważniejszych rozwiązań w projekcie, według komunikatu rządu, należy możliwość udzielania wsparcia finansowego nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze. "Będzie to miało istotne znaczenie w pozyskaniu nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, np. jeśli chodzi o walkę z koronawirusem" - podkreślono.

Reklama

Z projektu noweli wynika również, że ABM będzie miała możliwość doboru właściwego wsparcia merytorycznego na potrzeby realizowanych przez siebie działań.

"W tym celu wyłączono stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów (będących osobami fizycznymi) do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań Agencji. Dotyczy to w szczególności nadzoru i kontroli prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów" - wyjaśniono.

Inna zmiana w projekcie dotyczy możliwości otrzymania przez ABM dotacji celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Z komunikatu wynika, że dzięki temu ABM będzie mogła realizować np. zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Usprawniona ma być też procedura konkursowa prowadzona przez ABM. "Doprecyzowano, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu tylko od negatywnego wyniku konkursu skutkującego nierekomendowaniem wniosku. Możliwość odwołania będzie istniała tylko i wyłącznie w zakresie przyznanego poziomu dofinansowania" - podkreślono.

Celem wprowadzonych zmian ma być zwiększenie się konkurencyjności Polski, jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.