Wydłużenie okresu na wywiązanie się świadczeniodawców z kontraktów za 2020 roku nastąpi na mocy zmienionego rozporządzenia ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Znowelizowane rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane.

Przed zmianą przepisów, placówki medyczne, w tym szpitale tworzące system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, mogły rozliczyć umowy z 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.

Reklama

Ze względu na trwającą pandemię MZ i NFZ postanowiły o przedłużeniu okresu rozliczeniowego o kolejne pół roku. Oznacza to, że placówki medyczne będą mieć jeszcze więcej czasu na nadrobienie kontraktów z 2020 roku.

"Wiemy, że trwająca pandemia uniemożliwia pełną realizację umów. Szereg szpitali przez ostatni rok koncentruje się na walce z COVID-19. Wychodzimy więc naprzeciw oczekiwań i ponownie dajemy możliwość wywiązania się z umowy w dłuższym okresie" – mówił minister Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów ustawy z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego to w pierwszym kroku przedłużenie umów, których okres obowiązywania wygasa 30 czerwca 2021 r.

Po aneksowaniu umów, możliwe będzie przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejne pół roku. Nastąpi ono na wniosek samej placówki medycznej, czyli w analogiczny sposób, jak miało to miejsce w 2020 roku, gdy po raz pierwszy świadczeniodawcy skorzystali z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego (do 30 czerwca 2021 r.).

Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń).

Przedłużenie okresu rozliczeniowego nastąpi do 31.12.2021 r. i dotyczy umów zawartych na 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został poprzednio przedłużony do 30 czerwca br.

Rodzaje świadczeń, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, lecznictwo uzdrowiskowe, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna.