Samorząd odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Jak tłumaczą jego autorzy, obowiązujące rozporządzenie (Dz.U. poz. 1831) nie było zmieniane od blisko 20 lat, zatem wykaz podmiotów mogących zaopatrywać się w hurtowniach się zdezaktualizował (figurują w nim np. takie, które już w porządku prawnym nie funkcjonują). Poza tym rozszerzono grono uprawnionych, którym brak takiej możliwości utrudnia wykonywanie pracy, np. o lekarzy weterynarii, izby wytrzeźwień, domy pomocy społecznej. Ma to ograniczyć liczbę tzw. zapotrzebowań na produkty lecznicze, które są realizowane w aptekach ogólnodostępnych.
NRL zwraca jednak uwagę, że nowy wykaz wciąż nie rozwiązuje problemów związanych z zakupami leków. Przypomina, że od wielu lat oczekuje zmiany rozporządzenia, jednak w zaproponowanej wersji nadal zawiera ono ograniczenie dla lekarzy prowadzących własne praktyki – będą uprawnieni do zakupu w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem oraz wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. – Ograniczenie to uniemożliwia lekarzom zaopatrywanie się w hurtowniach farmaceutycznych w produkty lecznicze, które stosują bezpośrednio u pacjenta w związku z rodzajem udzielonego świadczenia zdrowotnego, inne niż doraźnie dostarczane – podkreśla samorząd.
W ocenie NRL zawężenie listy leków, które mogą być nabywane przez lekarzy w hurtowniach, do grupy wskazanej w rozporządzeniu z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1772), jest niepotrzebne i utrudnia pracę. Dlatego apeluje do ministra o stosowne zmiany. ©℗
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach