Projekt skierowany właśnie do konsultacji wprowadza zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 168).
Jak tłumaczą autorzy projektowanej noweli, konieczność podwyższenia ponoszonych przez pacjentów częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości etc. Zgodnie z art. 7 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia odpłatność ta podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wyniósł on 3,4 proc. i w związku z tym sumaryczna wartość zmian, licząc od ostatniej waloryzacji, która miała miejsce w 2014 r., przekroczyła 5 proc.