Projekt skierowany właśnie do konsultacji wprowadza zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 168).
Jak tłumaczą autorzy projektowanej noweli, konieczność podwyższenia ponoszonych przez pacjentów częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości etc. Zgodnie z art. 7 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia odpłatność ta podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wyniósł on 3,4 proc. i w związku z tym sumaryczna wartość zmian, licząc od ostatniej waloryzacji, która miała miejsce w 2014 r., przekroczyła 5 proc.
Nowe stawki określone w załączniku do rozporządzenia to przykładowo: 31 zł za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie rozliczeniowym (czyli od 1 października do 30 kwietnia) i 38,9 zł w II sezonie (czyli od 1 maja do 30 września), 11,9 zł lub 14,1 zł za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Obecnie obowiązujące opłaty to 28,8 zł i 36,1 w przypadku jedynek i 11 zł oraz 13,1 zł w przypadku zakwaterowania w pokoju wieloosobowym.
Jak wyliczono, wprowadzone podwyżki przełożą się na wzrost odpłatności rzędu 14,70–58,80 zł za 21-dniowy turnus.
Rozporządzenie w zmienionym brzmieniu ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.
Przypomnijmy, że uzdrowiska mają wznowić działalność od 11 marca – na podstawie rozporządzenia z 22 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 336). Warunkiem uczestnictwa w turnusie będzie negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż sześć dni przed jego rozpoczęciem.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach