1 stycznia wchodzą w życie zmiany dotyczące dyspozytorni, wprowadzone ponad dwa lata temu, nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1115). Najważniejszą jest przejęcie ich przez wojewodów, przez co dyspozytornie stają się częścią urzędów wojewódzkich, a dyspozytorzy – ich pracownikami. Nie wszędzie jednak tak się stanie, ponieważ ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (jeszcze nieopublikowana) wprowadziła możliwość funkcjonowania na dotychczasowych zasadach jeszcze przez rok. Do końca 2021 r. dyspozytornia może być komórką organizacyjną dysponenta zespołów ratownictwa medycznego – wojewoda powierza mu wówczas jej prowadzenie. Jednocześnie jeszcze przez rok utrzymano możliwość zatrudniania dyspozytorów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednak zgodnie z planem wchodzi w życie obowiązek zapewnienia przez wojewodę wsparcia psychologicznego dla dyspozytorów medycznych. Jego zakres określa rozporządzenie z 10 grudnia 2020 r., również wchodzące 1 stycznia (Dz.U. poz. 2307).
Psycholog będzie uczestniczył w procesie rekrutacji, przygotowania nowo zatrudnionych osób do pracy, prowadził prewencję psychologiczną wśród dyspozytorów oraz okazywał im pomoc po traumatyzującym zdarzeniu.
Rozporządzenie nieco zmodyfikowano po konsultacjach. Uwzględniono m.in. uwagi dotyczące określenia działań pomocowych z zakresu indywidualnych i grupowych metod wsparcia, organizacji i prowadzenia szkoleń, usunięcia konieczności badania psychologicznego dyspozytora w celu ustalenia zdolności do pracy.
Na wniosek fundacji Red-Alert dodano do zadań psychologa prewencję mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Przychylono się do sugestii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, by wniosek o konsultację psychologiczną nie musiał być podpisany aż przez trzy osoby – w końcu prawo pracy umożliwia pracodawcy skierowanie pracownika na badanie kontrolne. Częściowo uwzględniono uwagę śląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej, który przekonywał, że przewidziane dla psychologa zadania to oddzielne kompetencje, regulowane przez inne formy działalności zawodowej. Autorzy rozporządzenia uznali jednak, że rekomendowanie kandydatów na dyspozytorów do pracy nie stoi w sprzeczności z możliwością udzielania im później wsparcia, podobnie prowadzenie szkoleń nie koliduje z możliwością udzielania wsparcia tej samej grupie.