Pacjent ma prawo bezpłatnie zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku - za każdą kolejną zmianę musi już zapłacić.

Przy wyborze lekarza pierwszego kontaktu nie obowiązuje rejonizacja - oznacza to, że pacjent może zapisać się do dowolnej placówki służby zdrowia, o ile ma ona podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmieniasz lekarza trzeci raz w ciągu roku - płacisz

Osoba ubezpieczona może wybrać tylko jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ubezpieczony ma jednak prawo do zmiany swojej decyzji w tym zakresie - przy czym bezpłatnie może to zrobić nie częściej niż dwa razy w roku. Jeżeli pacjent po raz trzeci w danym roku kalendarzowym chce zmienić lekarza, za każdym razem musi zapłacić 80 zł. Pacjent może jednak zostać zwolniony od konieczności wniesienia opłaty przy trzeciej zmianie lekarza rodzinnego w roku, jeżeli lekarz zakończył udzielanie pomocy medycznej w ramach NFZ lub jeśli sam pacjent zmienia miejsce zamieszkania (w takim wypadku nie ma jednak ustawowego obowiązku zmieniania świadczeniodawców POZ, tak więc pacjent może pozostać przy swoim dotychczasowym lekarzu).

Zmieniając lekarza rodzinnego pacjent ma prawo otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej, aby przekazać ją nowemu świadczeniodawcy. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, a więc w tym przypadku pacjent.

Zmiany pielęgniarki czy położnej POZ pacjent dokonuje w taki sam sposób, jak zmiany lekarza rodzinnego.

Deklaracja wyboru - będą zmiany

Wybór lekarza rodzinnego (pielęgniarki/położnej) następuje na podstawie tzw. deklaracji wyboru, która obecnie zawiera:

  • dane dotyczące świadczeniobiorcy - imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL (o ile taki został nadany), w przypadku uczniów i studentów miejsce nauki, adres zamieszkania, numer telefonu;
  • określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
  • numer karty ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku ubezpieczonych);
  • kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;
  • dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej: imię i nazwisko, siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
  • datę dokonania wyboru;
  • podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;
  • podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.

Deklaracja wkrótce się jednak zmieni - między innymi zamiast wybierać lekarza, będziemy decydować się na przychodnię. Jakie niesie to za sobą konsekwencje przeczytasz tutaj>>