25 października zacznie obowiązywać dyrektywa transgraniczna. Zgodnie z nią pacjenci będą mogli leczyć się na terenie każdego z państw UE, a ich ubezpieczyciel zwróci im koszty terapii do takiej kwoty, jaką płaci za nią w kraju.
Reklama
Minister zdrowia przekazał wczoraj do konsultacji społecznych projekt ustawy transgranicznej, która ma regulować zasady leczenia transgranicznego w Polsce. Wynika z niego, że warunkiem otrzymania zwrotu kosztów będzie uzyskanie przez pacjenta skierowania lub zlecenia. W przypadku wybranych świadczeń, których wykaz minister zdrowia wskaże w rozporządzeniu, niezbędna będzie także zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na jego uzyskanie w innym państwie UE. Zasada będzie dotyczyć procedur, które wymagają pozostania pacjenta w szpitalu przez co najmniej jedną noc oraz stosowania wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. Ponadto wydatki na realizację ustawy transgranicznej będą limitowane. Po przekroczeniu puli środków, którą fundusz może przeznaczyć w danym roku na realizację faktur przedłożonych przez pacjentów, wypłaty zostaną wstrzymane. W planie finansowym na 2014 rok NFZ zarezerwował na ten cel 367 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych