W części województw już rozpoczął się proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Jest o co się bić, bo w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia wyda na leczenie pacjentów 61,5 mld zł.
To o ponad 3,6 mld zł więcej niż w tym roku. Podpisując plan finansowy funduszu na przyszły rok, Ewa Kopacz, minister zdrowia, podkreślała, że bez podnoszenia i obciążania pacjentów dodatkową składką w systemie lecznictwa jest już o 20 mld zł więcej niż jeszcze pięć lat temu.
Przychody NFZ w 2012 r. – według planu – wyniosą 64,5 mld zł. Będą one pochodzić w zdecydowanej części z obowiązkowej składki płaconej przez pracujących na ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz zakłada, że w porównaniu z tym rokiem z tego tytułu wpłynie do jego budżetu o 7,4 proc. więcej środków.