Zasady obrotu substancjami psychotropowymi reguluje przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Akt ten dzieli substancje na różne grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne i wprowadza oddzielne zasady dla każdej z nich.
Część takich środków, np. amfetamina czy metylofenidat, może być używana w celach badawczych, medycznych lub przemysłowych. Substancje psychotropowe lub ich preparaty mogą mieć wyłącznie podmioty spełniające wymagania określone w unijnych rozporządzeniach. Posiadanie takich środków bez uprawnienia podlega ściganiu w trybie karnym. W celu wytwarzania psychotropów konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia wydawanego przez głównego inspektora farmaceutycznego. Jednym z warunków jego wydania jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania środków. Wspomniane zezwolenie nie jest jednak wymagane w przypadku aptek, które mogą przerabiać substancje psychotropowe zgodnie z prawem farmaceutycznym. Podobnie jeżeli substancje psychotropowe są produktami leczniczymi, wtedy odpowiednim dokumentem jest zezwolenie na wytwarzanie leków, które będzie się odnosiło także do takich substancji. Analogiczna zasada jak przy wytwarzaniu obowiązuje w odniesieniu do obrotu środkami psychotropowymi. Mogą nimi obracać hurtownie farmaceutyczne, ale na podstawie zezwolenia wydawanego przez inspekcję farmaceutyczną. Obrót detaliczny takimi substancjami będącymi produktami leczniczymi prowadzą apteki i punkty apteczne.