Wśród wielu zmian przewiduje on nowelizację ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1777) przez dodanie art. 9a, a w nim dodatkowych przywilejów dla dawców na czas pandemii. I tak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii honorowemu dawcy krwi lub jej składników przysługują wszystkie obecne uprawnienia (m.in. dzień wolny od pracy, zwrot kosztów przejazdu), z tym że wymiar zwolnienia zostaje zwiększony do dwóch dni. Z wolnego można skorzystać w dniu donacji oraz następnym. Poza tym dawcy, który oddał co najmniej trzy donacje krwi pełnej lub osocza po chorobie COVID-19, przysługuje – na podstawie biletów jednorazowych – ulga w wysokości 33 proc. na krajowe przejazdy kolejowe oraz na podróże autobusami.
Dwa dni wolnego od pracy i ulgi komunikacyjne dla ozdrowieńców – to nowe, obowiązujące w okresie epidemii uprawnienia dla osób, które oddają krew lub osocze. Wprowadza je nowa ustawa antycovidowa, której projekt wczoraj wpłynął do Sejmu.
Mowa o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, skierowanym wczoraj do zaopiniowania przez sejmowe biuro analiz.
Dokumentem poświadczającym te uprawnienia są w przypadku zwolnienia od pracy –legitymacja honorowego krwiodawcy oraz zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzy donacje krwi pełnej lub osocza po chorobie COVID-19, a w przypadku ulgi komunikacyjnej jedynie zaświadczenie.
Projekt przewiduje również prawo do korzystania przez dawców poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych. Tu również chodzi o tych, którzy oddali krew lub osocze co najmniej trzy razy i posiadają wspomniane zaświadczenie.
Uprawnienie to jest wprowadzane na czas pandemii, przy czym zasłużony honorowy dawca krwi ma je cały czas, ale w nieco węższym zakresie – na podstawie art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.). Również w komunikacji miejskiej obowiązują często ulgi dla zasłużonych dawców wprowadzane przez samorządy.
Nowe przywileje mają przysługiwać nie dłużej niż przez sześć miesięcy od wystawienia zaświadczenia – jeśli chodzi o te określone w ustawie o publicznej służbie krwi, i nie dłużej niż 12 miesięcy w przypadku tych wynikających z ustawy o świadczeniach. Z tych pierwszych będą mogli korzystać przez pół roku również dawcy, którzy oddali krew lub osocze przed wejściem w życie projektowanej ustawy, jeśli spełnią określone w niej warunki.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie