Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w środę rozszerzone wyjaśnienia o dodatkach dla medyków walczących z COVID-19. Przypomina w nich m.in., że dodatkowe wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu.

NFZ przekazał, że oddziały wojewódzkie Funduszu otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, i o wysokości wynagrodzenia tych osób za listopad br.

Fundusz poinformował, że przekaże placówkom medycznym należne pieniądze w terminie trzech dni, pod warunkiem że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia.

NFZ zaznaczył, że czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Fundusz wyjaśnił, że nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia ministra zdrowia.

Jak wskazał NFZ, udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne.

Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

"To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego" – wyjaśnia NFZ.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Za ich przekazanie odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

Minister zdrowia poleceniem z 1 listopada 2020 r. zobowiązał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują już osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie): wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także osobom wykonującym: zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie ministra zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają pracownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Od 1 listopada 2020 r. dodatek został podwojony i wynosi 100 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.