W systemie NFZ nie ma aktualnych informacji o dodatkach solidarnościowych, więc aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, trzeba potwierdzić swoje prawo do tego wsparcia.
Osobom, które otrzymują dodatek solidarnościowy, przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych – podobnie jak zarejestrowanym jako bezrobotne. Jak informuje NFZ, osoby te, wybierając się do lekarza czy placówki medycznej, powinny zabrać ze sobą informację z ZUS o przyznaniu im prawa do dodatku solidarnościowego. W ten sposób potwierdzą, że obejmuje je ubezpieczenie zdrowotne w czasie, gdy otrzymują dodatek solidarnościowy. Tej informacji nie ma w systemie NFZ, ZUS ma bowiem czas do końca roku na zgłoszenie tych osób do ubezpieczenia. Informację o dodatku należy wydrukować ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Z leczenia opłacanego przez NFZ mogą również skorzystać członkowie rodzin osób pobierających dodatek solidarnościowy. Są nimi: małżonek, dzieci, wstępni (czyli np. rodzice lub dziadkowie), którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Również oni prawo do leczenia będą musieli potwierdzić wydrukowaną informacją z ZUS oraz oświadczeniem, że osoba uprawniona do tego wsparcia jest członkiem ich rodziny.
Przypomnijmy, że dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.
Dodatek solidarnościowy to wynoszące 1400 zł miesięcznie świadczenie przysługujące osobie, z którą po 15 marca br. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tej dacie upłynął czas, na jaki została zawarta. Drugim warunkiem, który musi spełnić bezrobotny, aby otrzymać dodatek, jest wykazanie, że przez minimum 60 dni w 2020 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym. Ta forma wsparcia jest przyznawana przez ZUS na trzy miesiące – od 1 czerwca do 31 sierpnia. ©℗