Przedsiębiorca z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którego przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Sprawa dotyczyła rencisty ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którego renta nie przekraczała minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca ten rozliczał podatek na zasadach ogólnych. Miał wątpliwości, czy jest zwolniony z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie rozlicza się na podstawie karty podatkowej. Dlatego wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej.
ZUS wyjaśnił, że zgodnie z art. 82 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności prowadzącą działalność gospodarczą w przypadku, gdy uzyskuje ona przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Aby nie opłacać składki na podstawie tego przepisu, wystarczy spełnić jeden z określonych w nim warunków. Dlatego pytający przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia. Bez znaczenia pozostaje to, że opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych, gdyż warunki zastosowania ulgi należy traktować rozłącznie.
Interpretacja DI/200000/43/420/ 2020 z 23 czerwca 2020 r.