Większość nowych obowiązków szpitalne oddziały ratunkowe będą musiały spełnić do końca pierwszego półrocza 2021 r., a wymóg posiadania lotniska bądź lądowiska do końca 2021 r. Jednak nie wszystkie obowiązki odłożono.
Nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wczoraj opublikowano. Część terminów określonych w zmienianym dokumencie upłynęła wczoraj, dlatego nowela dziś wchodzi w życie.
Jej celem jest wydłużenie czasu na spełnienie obowiązków wskazanych w rozporządzeniu z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. poz. 1213). Zgodnie z nim SOR-y muszą: zorganizować w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. NPL), gabinety do przeprowadzenia segregacji medycznej w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, wyznaczyć miejsca izolacji w oddziale, zorganizować pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, zapewnić lotniska bądź lądowiska, a na stanowisko ordynatora wyznaczyć lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej. Jeśli chodzi o NPL i gabinety do segregacji, terminy wyznaczono na 30 czerwca br., zaś pozostałe wymogi miały zostać spełnione do końca bieżącego roku. Na przeszkodzie stanęła jednak m.in. epidemia, która nałożyła na szpitale inne obowiązki i utrudniła prowadzenie prac dostosowawczych. Dlatego zdecydowano się na wydłużenie terminów. Czas na dostosowanie się do opisanych wymogów będzie do końca pierwszego półrocza 2021 r., a w przypadku posiadania lotniska lub lądowiska – do końca 2021 r.
Ponadto dostosowano termin wejścia przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR (jednolity, który ma docelowo funkcjonować na wszystkich SOR-ach) do terminu określonego w art. 19 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399 ze zm.), ustalonego na 1 stycznia 2021 r.
Ponieważ rozporządzenie opóźnia konieczność dostosowania się do nowych, często trudnych wymogów, jego projekt spotkał się generalnie z pozytywnym przyjęciem, choć część podmiotów, które zgłosiły swoje uwagi podczas konsultacji, domagała się pójścia jeszcze dalej. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka wskazało, że oddział ratunkowy w tym szpitalu jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia, natomiast świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane wszystkim, niezależnie od wieku. Zdaniem Centrum zorganizowanie w tej placówce NPL-u może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie SOR-u dla dzieci. Dlatego wnosiło ono o zmianę przepisów w ten sposób, aby miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie dotyczyło oddziału ratunkowego dla dzieci. Centrum wskazywało także, że choć pacjenci przydzieleni w wyniku segregacji do kategorii zielonej lub niebieskiej (co oznacza, że nie wymagają pilnej pomocy) mogą zostać skierowani do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, to w takiej sytuacji należy przygotować dla nich wypis. W tym celu pacjent musi zostać zbadany przez lekarza, a to znacząco wydłuża czas pobytu pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nie wpłynie zatem na rozładowanie kolejek na SOR-ach.
237 - liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych
155 - liczba izb przyjęć, współpracujących z systemem ratownictwa
17 - liczba centrów urazowych
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2020 r.