Grupa krwi – niezbędna m.in. dla leczenia osoczem krwi ozdrowieńców – oraz informacje o wykonywanych w przeszłości transplantacjach – takie między innymi dane muszą być przekazywane do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.
Rejestr funkcjonuje od ponad miesiąca. Powstał na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 625), które zostało właśnie znowelizowane (Dz.U. poz. 873).
Nowela rozszerza zakres zbieranych danych. Wcześniej, poza danymi o wieku, płci, miejscu zamieszkania i obywatelstwie, rejestr obejmował również m.in. wywiad epidemiologiczny, informacje o objawach pacjenta, przyjmowanych przez niego lekach, chorobach współistniejących, zastosowanej terapii.
Teraz przekazywać do niego trzeba będzie również datę pierwszych objawów (niezbędną dla właściwego szacowania i modelowania progresji choroby), informację, czy pacjent ma objawy choroby, rozpoznanie oraz stan kliniczny w chwili przyjęcia (niezbędne dla właściwego określania ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia, a więc i wpływu na zasoby systemu ochrony zdrowia), a także stan w chwili przyjęcia oraz w trakcie leczenia zgodnie z Modified Early Warning Scale (międzynarodową zmodyfikowaną skalą wczesnego ostrzegania – MEWS). Poza tym do rejestru trafiać mają dane o grupie krwi pacjenta (niezbędne dla umożliwienia właściwej dystrybucji zapasów krwi oraz leczenia osoczem krwi ozdrowieńców) oraz wykonanych u niego transplantacjach. Dla zapewnienia możliwości obserwacji pacjentów i kontaktu po zakończeniu hospitalizacji czy izolacji oraz badania odległych skutków choroby zbierane mają być także numery telefonów komórkowych.
Dane osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którym udzielano świadczeń przed wejściem w życie rozporządzenia, mają być przekazane do rejestru w ciągu miesiąca.
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 jest prowadzony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Do przekazywania do niego danych zobowiązane są szpitale, również te sprawujące opiekę zdrowotną w izolatoriach, oraz laboratoria wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
14 proc. przypadków COVID-19 ma ciężki przebieg, co skutkuje koniecznością przyjęcia pacjenta do szpitala i zastosowania tlenoterapii
5 proc. pacjentów z tą chorobą wymaga przyjęcia na oddział intensywnej terapii
Etap legislacyjny
Weszło w życie 16 maja