Wystawienie zwolnienia chorobowego osobie zdrowej przebywającej na kwarantannie jest niezgodne z prawem – wskazują lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Dodają, że zaświadczenie o kwarantannie wystawia inspekcja sanitarna.

Tymczasem, jak poinformowała prezes PPOZ Bożena Janicka, z informacji wysyłanych przez powiatowych inspektorów sanitarnych do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, to właśnie lekarze rodzinni powinni wystawiać zwolnienia (druk ZUS ZLA) osobom zdrowym objętym kwarantanną.

W piśmie tym można przeczytać, że zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego każda osoba wracająca zza granicy „powinna się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego eZLA o kodzie ICD-10 Z20 (styczność i narażenie na choroby zakaźne) lub Z29 (potrzeba innych środków profilaktycznych)”.

Zdaniem prezes PPOZ jest to nie do przyjęcia. „Kwarantanna dotyczy pacjenta, u którego nie stwierdzono choroby. Sama styczność i narażenie na zakażenie oraz związana z tym konieczność izolacji absolutnie nie świadczy o chorobie” – podkreśliła Janicka.

Lekarze PPOZ zdecydowanie sprzeciwiają się „spychaniu” obowiązku wystawiania zaświadczeń na placówki POZ, które przepełnione są chorymi pacjentami, potrzebującymi pomocy lekarskiej.

„Przyjście osoby, która nie ma żadnych objawów tylko po wystawienie zaświadczenia stanowi dla niego poważne ryzyko zakażenia. Dlatego osoby powracające z zagranicy, które zgodnie z przepisami prawa zostały objęte kwarantanną, powinny się zwracać nie osobiście, ale z pisemnym wnioskiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP (ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej) do właściwej powiatowej inspekcji sanitarnej w celu wystawienia zaświadczenia o nałożonej kwarantannie. We wniosku powinno znaleźć się oświadczenie, że osoba ta wraca z zagranicy oraz należy podać datę powrotu” – informują lekarze PPOZ.

Swoje stanowisko w tej sprawie lekarze PPOZ przesłali do Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody Wielkopolskiego, dyrektora ZUS I oddział w Poznaniu oraz dyrektor WOW NFZ.

Wyjaśniają w nim, że „osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego o nałożeniu kwarantanny powinna po okresie kwarantanny dostarczyć pracodawcy tę decyzję (a przedsiębiorcy i inne osoby, które są jednocześnie płatnikami składek – do ZUS). Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy decyzją o konieczności izolacji zostanie objęte tylko dziecko, rodzic otrzyma zasiłek opiekuńczy na podstawie decyzji o konieczności izolacji dziecka”.

Lekarze PPOZ dodają, że jeśli pacjent w trakcie kwarantanny rzeczywiście zachoruje, to wówczas ma pełne prawo do skorzystania z porady lekarskiej, teleporady, a także do uzyskania zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA).