Po 1 kwietnia pielęgniarki i ratownicy medyczni będą otrzymywać dodatki do wynagrodzeń na dotychczasowych zasadach. Resort zdrowia zamierza wydłużyć do końca roku obowiązujące rozwiązania.
Na mocy zawartych z resortem zdrowia porozumień pieniądze na podwyżki dla tych grup zawodowych przekazywane są przez NFZ odrębnym strumieniem. W przypadku pielęgniarek dodatek został włączony do podstawy wynagrodzenia (ich płace zasadnicze wzrosły tym samym o 1200 zł miesięcznie), a dyrektorzy lecznic muszą kilka razy do roku przesyłać do NFZ dane o liczbie uprawnionego do podwyżek personelu. Ratownicy medyczni dostają dodatek osobno, przy czym jest on w zróżnicowanej wysokości w zależności od tego, czy miejscem pracy jest system ratownictwa (1600 zł), czy szpital (1200 zł). Akty prawne regulujące te kwestie obowiązują do końca marca.
Resort zdrowia skierował właśnie do konsultacji trzy projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jedno z nich dotyczy pielęgniarek, dwa ratowników.
Projekt dotyczący pielęgniarek wprowadza zmiany w rozporządzeniu z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320). Przedłuża do 31 grudnia 2020 r. przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami, oraz obowiązujące zasady wypłacania tych środków. Od 1 stycznia 2021 r. zasady te mają się zmienić.
Projektowane rozporządzenie zobowiązuje dyrektorów do przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek co kwartał: w kwietniu, lipcu oraz październiku 2020 r., a w podstawowej opiece zdrowotnej – na podstawie informacji półrocznych sporządzonych w styczniu i lipcu 2020 r.
Zmiana rozporządzenia z 4 stycznia 2019 r. (Dz.U. poz. 34) umożliwić ma kontynuację wypłaty dodatku w wysokości 1600 zł dla ratowników i dyspozytorów medycznych pracujących w ratownictwie medycznym (również w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć) oraz w wysokości 1200 zł dla ratowników udzielających świadczeń w szpitalach. Także w tym przypadku obowiązujące zasady wypłat utrzymano do końca roku. Potem wzrost wynagrodzenia dla pracowników systemu ratownictwa będzie wyliczany według współczynników korygujących na podstawie zarządzeń prezesa NFZ. Ratownicy z oddziałów szpitalnych będą otrzymywać dodatkowe środki tylko do końca tego roku. Zostało to doprecyzowane w trzecim projekcie, który wprowadza zmiany w rozporządzeniu z 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2512).
Ten ostatni zapis wywołał niezadowolenie w środowisku. Coraz więcej ratowników rezygnuje bowiem z jeżdżenia w karetkach na rzecz pracy na oddziałach szpitalnych. Jednak, jak tłumaczyli związkowcy, jest to celowy zabieg mający zatrzymać ratowników w pogotowiu.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji