Złożyłam u wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zostałam wezwana do przedłożenia załączników w terminie siedmiu dni od wezwania. Nie zdążyłam jednak załatwić opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Urząd pozostawił wniosek bez rozpoznania. Czy mógł tak zrobić?
Brak wymaganych załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki nie może powodować odmowy wszczęcia postępowania (pozostawienia wniosku bez rozpoznania). Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 września 2019 r. (sygn. akt II GSK 606/19), wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych, m.in. w art. 100 ust. 2 prawa farmaceutycznego (dalej: p.f.), a więc i wówczas, gdy nie legitymuje się opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami. Brak tej opinii uzasadnia stwierdzenie niespełnienia warunku koniecznego do wydania zezwolenia. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje zatem decyzję odmowną. NSA wyjaśnił, że brak opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie stanowi przesłanki oceny skuteczności wniosku w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, lecz przesłankę wydania decyzji rozstrzygającej w przedmiocie wniosku o wydanie wymienionego zezwolenia. Oznacza to, że postępowanie może być skutecznie zainicjowane, mimo niedołączenia do wniosku opinii, o której mowa w art. 100 pkt 4 ust. 2 p.f., albowiem jej brak nie stanowi przeszkody jego wszczęcia.
NSA podał także, że niedostarczenie któregoś z wymaganych elementów wniosku, wymienionych w art. 100 ust. 1 p.f., uzasadnia wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku. Naruszenie tego wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Pogląd ten potwierdzają inne wyroki NSA (z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II GSK 450/18 oraz z 19 września 2018 r., sygn. akt II GSK1266/18), w których sąd stwierdził, że z art. 101 pkt 1 p.f. wynika, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych m.in. w art. 100 ust. 2 p.f., a więc wówczas, gdy nie legitymuje się opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami. W świetle omawianej regulacji brak tej opinii uzasadnia stwierdzenie niespełnienia warunku koniecznego do wydania zezwolenia.
Podstawa prawna
• art. 100 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1905).