Dzięki zmianom wprowadzonym do projektu rozporządzenia w sprawie recept farmaceuci nie będą musieli dokonywać skomplikowanych operacji przeliczania, ile leku należy wydać pacjentowi. Po konsultacjach wprowadzono do niego część zmian postulowanych przez środowisko.
Pierwotny projekt przewidywał określenie kwestii terminu realizacji recept w postaci elektronicznej. Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590) recepty w postaci elektronicznej można zrealizować w ciągu 365 dni, ale gdy pacjent nie wykupi jej w ciągu 30 dni od wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, będzie ona realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły.
W projekcie wskazano, że osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji nie dłuższy niż 365 dni, w innym przypadku termin wynosić będzie 30 dni od daty wystawienia lub daty realizacji „od dnia”. Po konsultacjach doprecyzowano, że w przypadku braku takiego oznaczenia recepta w postaci elektronicznej nie będzie mogła być zrealizowana po upływie 30 dni. Co jednak istotne, w sytuacji gdy lekarz oznaczy termin realizacji recepty na 365 dni, nadal stosowane będą zasady pomniejszania wydawanego leku.
Jak tłumaczą autorzy projektu, praktyka pokazała bowiem, że pacjenci mają świadomość dłuższego terminu realizacji niż w przypadku recepty w postaci papierowej, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że po upływie 30 dni pomniejsza się ilość wydawanego leku. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w której nie mogą wykupić całej recepty, a nawet zrealizować jej wcale.
Zaproponowane rozwiązanie ma pozwolić na uniknięcie nieporozumień w stosunkach lekarz-pacjent-farmaceuta. Farmaceuci nie będą musieli dokonywać skomplikowanych obliczeń, ile leku należy wydać ani odmawiać pacjentowi wydania go w ogóle.
Po konsultacjach zmieniono również termin wejścia w życie rozporządzenia. Miało obowiązywać od dnia następującego po ogłoszeniu, zdecydowano się jednak ostatecznie na 1 stycznia 2020 r., aby wszystkie podmioty związane z wystawianiem i realizacją recepty miały czas na poznanie zaproponowanych zmian. Wnioskowali o to przedstawiciele środowiska aptekarskiego. Jednocześnie zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym wszystkie e-recepty wystawione przed wejściem w życie rozporządzenia będą realizowane na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli bez konieczności oznaczania terminu realizacji.