Stworzenie jednego ośrodka gromadzącego dane dotyczące bezpieczeństwa żywności to główny cel włączenia Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła (IŻŻ) do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP–PZH). Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie konsultowany.
Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, autor projektu, połączenie instytutów ma doprowadzić do stworzenia jednej instytucji, która będzie odpowiadać za ogół zagadnień związanych z problematyką dotycząca żywienia. Ma to usprawnić dotychczasową współpracę między tymi jednostkami, a także innymi podmiotami zewnętrznymi, które na co dzień korzystały z ich doświadczeń i wiedzy. Zwiększy również efektywność finansową, a potencjał obu placówek zostanie lepiej wykorzystany.
W dalszej perspektywie planowane jest nadanie powstałej w wyniku połączenia placówce statusu państwowego instytutu badawczego.
Reklama
Szacowane koszty związane z techniczno-administracyjnym dostosowaniem do nowej struktury instytucji wyniosą około 120 tys. zł i zostaną poniesione przez NIZP–PZH. Po przejęciu pracowników z IŻŻ może wystąpić konieczność redukcji niektórych dublujących się etatów. Koszty związanych z tym odpraw pracowniczych nie powinny przekroczyć 60 tys. i również zostaną pokryte przez NIZP–PZH. Łączne koszty połączenia powinny wynieść zatem ok. 180 tys. zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Zgodnie ze statutem przedmiotem jego działalności jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Instytut Żywności i Żywienia został utworzony w 1963 r. Do jego głównych zadań należy szeroko zakrojona działalność naukowo-badawcza i edukacyjna w zakresie propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia. IŻŻ utworzono na bazie Zakładu Higieny Żywienia PZH, bo w latach 1951–1963 niektóre jego działy przekształcone zostały w odrębne instytuty. Jak tłumaczą autorzy projektu, wówczas taki podział był uzasadniony, ponieważ każde zadanie wymagało wyspecjalizowanych zespołów i laboratoriów, jednak dziś, na aktualnym etapie rozwoju nauki, takie rozdrobnienie nie jest potrzebne.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach