Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Fundacji Watch Health Care, która od 2010 roku monitoruje czas oczekiwania przez pacjentów na gwarantowane świadczenia zdrowotne.

Średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (niezależnie od ich charakteru: diagnostyczne i lecznicze bez uwzględnienia w tej ocenie kompleksowości i niezbędnej etapowości leczenia) wynosił w lipcu/sierpniu 2019 roku
4,3 miesiąca (ponad 17 tygodni). W porównaniu do danych zebranych na przełomie ubiegłego roku, opublikowanych w lutowym Barometrze, ogólny czas oczekiwania wzrósł o około 0,5 miesiąca, utrzymując się wciąż na podobnym, wysokim poziomie. Niezmiennie od kilku
lat Fundacja WHC obserwuje wzrost czasu oczekiwania, a po raz pierwszy od początku projektu czas oczekiwania przekroczył granicę 4 miesięcy i jest już prawie dwa razy dłuższy niż wyszło to w pierwszym badaniu, które zostało przeprowadzone w 2012 roku. Ówczesny wyniki 2,4 miesiąca oczekiwania rósł do połowy 2013 roku do poziomu 3 miesięcy. Od tego czasu kryzys kolejkowy udało się nieco wyhamować, a na pewno ustabilizować, ponieważ granica 3 miesięcy (3,1) została przekroczona dopiero na przełomie czerwca i lipca 2017 i od tego czasu na wizytę u lekarza czekamy coraz dłużej: w 2018 roku 3,7 miesiąc i w 2019 4,1 miesiąca.

W badaniu uwzględniane są 43 dziedziny medycyny. Od ostatniego badania, kolejki wydłużyły się w 22 przypadkach. Najwięcej wydłużył się czas oczekiwania w kolejce do świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu – o 11,3 miesiąca. Ponad pół roku dłużej pacjenci czekają świadczenia z zakresu angiologii oraz otolaryngologii. Od ostatniego badania udało się skrócić również w 22 przypadkach, najwięcej – o 4,7 miesiąca do kardiologii dziecięcej.

Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych lipcu/sierpniu 2019 (w mies.) w poszczególnych dziedzinach medycyny. Źródło: Fundacja Watch Health Care / Media

W żadnej z badanych dziedzin medycyny nie pacjenci nie napotykają na znaczne utrudnienia w dostępie do świadczeń gwarantowanych.

Od ostatniego badania nieznacznie skrócił się czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Średnio wynosi on 3,8 miesiąca. Porównując dane zebrane w grudniu i styczniu 2019, odnotowano spadek ogólnego czasu oczekiwania na wizyty o 0,2 miesiąca.

Wciąż najdłużej czeka się na wizytę u endokrynologa - 14 miesięcy. Drugim specjalistą, do którego oczekuje się najdłużej na wizytę, jest angiolog (13,6 miesiąca). Do specjalistów, do których dostęp jest najbardziej ograniczony zalicza się również immunolog, neurochirurg, kardiolog i ortodonta - średni czas oczekiwania na wizytę u tych specjalistów oscyluje w granicach 9-10 miesięcy.

Podsumowując analizowany dostęp do lekarzy specjalistów z 39 dziedzin medycyny, w 11 odnotowano poprawę w dostępności, w przypadku 15 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku 13 specjalistów czas oczekiwania nie uległ istotnej zmianie.

Co to wszystko oznacza w praktyce? Jeżeli do lekarza POZ zgłosi się pacjent z silnym bólem kolana, który uniemożliwia mu poruszanie się minie ponad 17 miesięcy aż ból zostanie wyeliminowany a pacjent będzie mógł się poruszać.