Nie tylko specjalista, ale również przedstawiciele innych zawodów medycznych pracujących w systemie ratownictwa będą mogli zasiadać w komisji egzaminacyjnej weryfikującej uprawnienia ratowników. Dotąd w jej skład musiało wchodzić przynajmniej dwóch lekarzy, co powodowało trudności w jej zebraniu.
Zmiany wprowadzić ma nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. poz. 408).
Obecne przepisy wymagają, by w komisji egzaminacyjnej zasiadali konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazany przez niego lekarz systemu – jako przewodniczący, a także inny lekarz – jako jej członek. Powodowało to jednak znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, a także koszty ich wynagrodzeń. Dlatego – biorąc pod uwagę zakres kompetencji posiadanych przez ratownika – uznano, że w komisji mogą zasiadać również inne osoby wykonujące zawód medyczny w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), a także ratownicy z jednostek współpracujących z systemem.
Po zmianach egzamin będzie przeprowadzany przez komisję składającą się z trzech osób: konsultanta wojewódzkiego lub wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń w jednostkach PRM – jako przewodniczącego oraz lekarza, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki (wcześniej tym przedstawicielem musiał być lekarz), a także osoby prowadzącej kurs.
Projekt wprowadza również nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach