Procedury dotyczące sterylizacji, powierzchnia, rodzaj umeblowania, niezbędne instalacje zostaną opisane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Jego projekt został wczoraj skierowany do konsultacji.
Obecnie sektor ten obowiązują przepisy ogólne ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.). Regulacja ta umożliwia ministrowi zdrowia, w razie niebezpieczeństwa związanego z szerzeniem się zakażeń, określenie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać m.in. obiekty usługowe. Resort zdecydował się na wydanie wytycznych dla usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała. Dostrzeżono tu bowiem zagrożenia takimi chorobami jak wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) – spowodowane zakażeniem wirusem HBV, wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) – wywołane zakażeniem wirusem HCV oraz zakażenie wirusem HIV.
Rozporządzenie pozwoli na doprecyzowanie istniejących regulacji, które ograniczą szerzenie się chorób, a także ryzyko zakażenia grzybicą i wszawicą.
W projekcie zaproponowano, aby obiekty usługowe fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej były zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowiły jego wyodrębnioną część i posiadały niezależne wejście. Sformułowano również wymagania dotyczące instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji, pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenia w meble umożliwiające działanie produktów biobójczych służących do dezynfekcji.
Wiele miejsca w projekcie poświęcono sterylizacji i dekontaminacji. Wskazano jednoznacznie, że można stosować wyłącznie czyste i technicznie sprawne wyroby oraz narzędzia i muszą one stanowić materiał sterylny, gdy ich stosowanie może naruszyć ciągłość tkanek ludzkich lub wiąże się z kontaktem z błoną śluzową. Przewidziano dwa rozwiązania dotyczące odkażania sprzętu wielorazowego użytku: przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny lub na stanowisku sterylizacji w obiekcie we własnym zakresie (w sterylizatorach parowych). Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia. Dodatkowo wskazano dwuletni okres na uzupełnienie kwalifikacji osób chcących w swoich salonach prowadzić sterylizację narzędzi wielorazowego użytku oraz na urządzenie stanowiska sterylizacji. Tyle samo czasu będzie na wyposażenie w odpowiednią liczbę urządzeń sanitarnych szatni w obiektach, w których są świadczone usługi odnowy biologicznej. Pół roku przewidziano na dostosowanie do przepisów dotyczących wentylacji.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach