Procedury dotyczące sterylizacji, powierzchnia, rodzaj umeblowania, niezbędne instalacje zostaną opisane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Jego projekt został wczoraj skierowany do konsultacji.
Obecnie sektor ten obowiązują przepisy ogólne ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.). Regulacja ta umożliwia ministrowi zdrowia, w razie niebezpieczeństwa związanego z szerzeniem się zakażeń, określenie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać m.in. obiekty usługowe. Resort zdecydował się na wydanie wytycznych dla usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała. Dostrzeżono tu bowiem zagrożenia takimi chorobami jak wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) – spowodowane zakażeniem wirusem HBV, wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) – wywołane zakażeniem wirusem HCV oraz zakażenie wirusem HIV.
Rozporządzenie pozwoli na doprecyzowanie istniejących regulacji, które ograniczą szerzenie się chorób, a także ryzyko zakażenia grzybicą i wszawicą.